Całościowa Ocena Geriatryczna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Dlaczego jest to ważne?

Identyfikacja problemów pacjenta za pomocą modeli oceny geriatrycznej umożliwia pracownikom Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) na bardziej precyzyjne postawienie diagnozy (szczególnie rozpoznanie kluczowych zespołów geriatrycznych, takich jak majaczenie). W efekcie tego można zmniejszyć obłożenie szpitala i usprawnić przepływ pacjentów w SOR. To pozwala na wprowadzenie modelu opieki o większej efektywności i bardziej skoncentrowanego na pacjencie. Takie postępowanie może ograniczyć wykorzystanie opieki opartej o protokoły (np. rutynowa tomografia głowy) oraz zapewnić większe bezpieczeństwo wypisu ze szpitala szczególnie, gdy istnieją mocne więzi społeczne wspierające ciągłą opiekę nad pacjentem4- 6.

Całościowa Opieka Geriatryczna (COG) poprawia wyniki leczenia osób starszych hospitalizowanych w trybie nagłym w specjalistycznych oddziałach geriatrycznych2.

COG przystosowana do opieki nad pacjentem w stanie nagłym definiowana jest jako "wielowymiarowy, multidyscyplinarny proces identyfikacji pilnych, istotnych medycznie, psychologicznie, społecznie oraz funkcjonalnie potrzeb osób starszych, w celu opracowania zintegrowanego planu leczenia stanów nagłych, spełniając wyżej wymienione potrzeby."1

Jak zapewnić holistyczne podejście do COG w warunkach leczenia w SOR?

COG kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów i działanie skoncentrowane na pacjencie, jednocześnie integrując standardowe procedury diagnostyczne. Celem tej strategii jest łagodzenie dyskomfortu oraz przywrócenie niezależności pacjenta. Taka holistyczna ocena pozwala na zidentyfikowanie problemów oraz ustalenie priorytetów w trakcie podejmowania decyzji terapeutycznych, biorąc pod uwagę zdanie lekarza, pacjenta oraz jego najbliższych.

COG prowadzona jest przez zespół prowadzący wielowymiarową ocenę, w skład której powinny wchodzić:

 • Diagnostyka: często występują liczne choroby współistniejące i towarzysząca im wielolekowość;
 • Kondycja psychiczna: szczególnie majaczenie i nastrój;
 • Sprawność fizyczna: czynności dnia codziennego;
 • Środowisko: w którym żyje pacjent;
 • Sieć wsparcia społecznego: działająca lub wymagana do utrzymania sprawnego funkcjonowania.

Hierarchia w zespole powinna zostać spłaszczona. Takie podejście ułatwia zdobycie wzajemnego zaufania i zachęca do podejmowania wyzwań. Zazwyczaj zespół zajmujący się COG składa się z przedstawicieli różnych dziedzin (medycyny, fizjoterapii, terapii zajęciowej, pielęgniarstwa, farmakologii klinicznej, pracowników socjalnych), dążących do osiągnięcia wspólnego celu poprzez korzystanie z wystandaryzowanych narzędzi do oceny, algorytmów i dokumentacji. Sprawne przekazanie opieki w celu kontynuowania jednomyślnie opracowanego planu leczenia po pobycie w SOR, zarówno w szpitalu jak i w domu, jest kluczowe dla uzyskania optymalnego efektu leczenia.

Co możemy zrobić?

Strategia postępowania w SOR z seniorem cierpiącym na zespół kruchości powinna skupiać się na podejściu holistycznym zamiast na rozwiązywaniu konkretnego problemu.

W plakacie “Ocena Ryzyka”, znajdziesz więcej informacji na temat rozpoznawania zespołu kruchości w SOR. Pełna COG często nie może być wdrożona w warunkach SOR. Istotne jest, aby wdrażać jej kluczowe założenia, takie jak 5M geriatrii (5Ms of geriatrics)3 w ocenie wstępnej.

 • Mind (umysł): otępienie, majaczenie i depresja
 • Mobility (sprawność fizyczna): zachowanie sprawności fizycznej i zapobieganie upadkom
 • Medications (leki): ograniczanie niepożądanej wielolekowości
 • Multi-complexity (wielowymiarowość): zajmowanie się złożonymi potrzebami seniorów (medycznymi, psychologicznymi, społecznymi, funkcjonalnymi i środowiskowymi)
 • Matters most (najistotniejsze): zapewnienie, że indywidualne, istotne dla pacjenta wyniki leczenia, cele i preferencje dotyczące opieki mają swoje odzwierciedlenie w planach leczenia

Podejmuj decyzje wspólnie, aby określić priorytety pacjenta. Pracuj w zespole interdyscyplinarnym w celu ustalenia w jaki sposób i gdzie można je najlepiej zrealizować (w szpitalu, w domu lub w innej placówce opieki medycznej).

Narzędzia

Informacje

Materiał został opracowany przez Europejską Grupę Roboczą ds. Geriatrycznej Medycyny Ratunkowej, która jest jednostką stworzoną przy współpracy Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EUSEM) i Europejskiego Towarzystwa Geriatrii (EuGMS). Więcej informacji można znaleźć na stronie: geriEMEurope.eu oraz na Twitterze: @geriEMEurope.

Publikacje

 1. Conroy SP, Bardsley M, Smith P, Neuburger J, Keeble E, Arora S, Kraindler J, Ariti C, Sherlaw-Johnson C, Street A, Roberts H, Kennedy S, Martin G, Phelps K, Regen E, Kocman D, McCue P, Fisher E, Parker S. Comprehensive geriatric assessment for frail older people in acute hospitals: the HoW-CGA mixed-methods study. Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2019 Apr. PMID: 30986009
 2. Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, Langhorne P, Burke O, Harwood RH, Conroy SP, Kircher T, Somme D, Saltvedt I, Wald H, O’Neill D, Robinson D, Shepperd S. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Sep 12;9(9):CD006211. doi: 10.1002/14651858.CD006211.pub3. PMID: 28898390; PMCID: PMC6484374.
 3. Tinetti M, Huang A, Molnar F. The Geriatrics 5M’s: A New Way of Communicating What We Do. J Am Geriatr Soc. 2017 Sep;65(9):2115. doi: 10.1111/jgs.14979. Epub 2017 Jun 6. PMID: 28586122
 4. Conroy SP, Ansari K, Williams M, Laithwaite E, Teasdale B, Dawson J, Mason S, Banerjee J. A controlled evaluation of comprehensive geriatric assessment in the emergency department: the ‘Emergency Frailty Unit’. Age Ageing. 2014 Jan;43(1):109-14. doi: 10.1093/ageing/aft087. Epub 2013 Jul 23. PMID: 23880143; PMCID: PMC3861335.
 5. Preston L, van Oppen JD, Conroy SP, Ablard S, Buckley Woods H, Mason SM. Improving outcomes for older people in the emergency department: a review of reviews. Emerg Med J. 2020 Oct 26:emermed-2020-209514. doi: 10.1136/emermed-2020-209514. Epub ahead of print. PMID: 33106287.
 6. Jay S, Whittaker P, Mcintosh J, Hadden N. Can consultant geriatrician led comprehensive geriatric assessment in the emergency department reduce hospital admission rates? A systematic review. Age Ageing. 2017 May 1;46(3):366-372. doi: 10.1093/ageing/afw231. PMID: 27940568. obierz ten plakat za pomocą kodu QR

Pobierz

Pobierz plakat (pdf).

Dostępne języki